Плащане

Цените, които са показани на страницата на продукта, са крайни и с начислен ДДС 20 %

Плащането на стоки закупени от онлайн Магазин Джу Арт  се извършва чрез наложен платеж с ППП, в брой при получаване на доставката, директно на куриера.

Потребителят заплаща стойността на стоката и транспортните разходи в български лев.
За поръчка до 100 (сто) лева транспортните разходи са за сметка на Потребителя.
За поръчка над 100 (сто) лева транспортните разходи са за сметка на Продавача.

Куриерът издава разписка за ППП (Пощенски паричен превод) на стойност дължимия наложен платеж. Тази разписка е признат от закона документ, който служи като касов бон и трябва да бъде прикрепен към фактурата, ако сте заявили такава.

Задължително вземете и пазете разписката за ППП!

Методът на плащане е Наложен платеж с ППП (Пощенски паричен превод), който се осъществява от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги. Такива оператори са „Спиди“ АД  и  „Еконт Експрес“ ЕООД , с които имаме сключени договори за извършване на тази услуга.

Нормативни основания въз основа на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен превод:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговска дейност), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ).

Сподели статията