Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.   Всяко използване на уебсайта https://juart.bg  означава,че Вие сте се  запознали с общите условия, които са задължителни за всички потребители.
2.   Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този сайт.
3.   “Джу Арт” си запазва правото да променя общите условия по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта и влизат в сила в момента на тяхното публикуване.
4.   “Джу Арт” се старае, информацията, която предоставя на своите потребители да бъде вярна и точна.
5.   Всички характеристики са описани подробно в страницата на представяне на всеки отделен артикул.
6.   Понякога е възможно неволно да бъдат допуснати технически грешки свързани с описанието на даден продукт или променена цена.
7.   “Джу Арт” предупреждава, че изображенията публикувани в сайта имат само информативен характер. Може да има разлики в цветовата визуализация според потребителската компютърна конфигурация.
8.   Всички изображения, символи, надписи и текстове са собственост на “Джу Арт” и на производителя , от което следва, че не  се разрешава да бъдат копирани, променяни или изтривани с търговска цел. Могат да се използват само след писмено съгласие от страна на “Джу Арт”.
9.   Сайтът може да Ви препраща чрез линкове към други сайтове. “Джу Арт” не носи отговорност за безопасността на другите сайтове и информацията съдържаща се в тях.


РЕГИСТРАЦИЯ

1.   Право на достъп в  juart.bg  имат всички потребители.
2.   Всеки един Потребител сам решава дали да направи регистрация.
3.   Процедурата по регистрация в “Джу Арт”  е абсолютно доброволна и безплатна.
4.   Като регистриран потребител ще имате възможност да проследите предишни поръчки, предоставени отстъпки, да правите коментари или да изкажете мнение относно даден продукт и др.
5.   За да се регистрирате е необходимо да попълните  регистрационен формуляр.
6.   При попълване на формуляра се изискват валиден e-mail,  парола, име, адрес, телефонен номер и данни за фактура в случай, че се  изисква такава. Продавачът изисква от Потребителя предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на поръчката. Задължително е Потребителят да попълни на кирилица име и адрес за доставка.
7.    При некоректно посочени данни, Продавачът си запазва правото да анулира създадения профил.
8.   Също така Продавачът има право да ограничи достъпа на потребител, ако смята, че същият може да навреди по някакъв начин на “Джу Арт” или имиджа на Търговеца.
9.  Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води до заличаване на използваните от него потребителско име и парола.


ЛИЧНИ  ДАННИ

Магазин Джу Арт зачита неприкосновеността на личния живот на своите потребители и гарантира максимална защита на личните им данни, обработвани само за целите за които се събират.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:
https://juart.bg
 
1.  Кой обработва и носи отговорност за личните данни?

Администратор на https://juart.bg  по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, който събира, обработва и съхранява Вашите лични данни е Джудита 1 ЕООД“ регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 204190015
По всички въпроси относно Вашите лични данни можете да се обърнете към администратора по следните начини:
– адрес на управление:  гр. Стара Загора, кв. „Трите чучура“, бл.21, ап.18
– като попълните формата за контакт на нашия уебсайт https://juart.bg
– имейл  office@juart.bg
– телефон  0889291980
 
2. Какви лични данни се обработват и за какви конкретни цели се събират?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, според чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.
 
https://juart.bg  събира следните лични данни, които Вие предоставяте докато използвате онлайн магазина:
За физически лица – име и фамилия, адрес, телефон, e-mail, IP адрес
За юридически лица – име и фамилия, адрес, телефон, e-mail, IP адрес, данни за фактура
Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законови цели (продажба и доставка на стоки)  и не се обработват допълнително по начин несъвместим с тези цели.
Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който Вие сте страна.
Всяка продажба на стока чрез уебсайта https://juart.bg се счита за договор или търговска сделка между Вас и Джудита 1 ЕООД.
 
3. Съгласие за обработване на лични данни

Обработването на личните Ви данни е допустимо и се извършва само тогава, когато сте дали своето изрично съгласие за това.
Съгласието трябва да бъде:
– свободно изразено
– дадено онлайн с активно действие чрез поставяне на отметка в квадратче, което означава, че Вие се съгласявате с условия за ползване  (в тази част и с обработването на личните Ви данни).
Имате право да оттеглите по всяко време своето съгласие, като Ви се осигурява техническа възможност за това.
Мълчанието Ви се счита за несъгласие и Вашите лични данни не могат да бъдат обработвани.
 
4. На кого се предоставят личните данни?
 
С цел изпълнението на задълженията ни по договора за продажба и доставка на стока е необходимо да разкрием предоставените от Вас лични данни на куриерска фирма за да може стоката да бъде доставена до офис на куриерската фирма или на адрес посочен от Вас при строго определени процедури за конфиденциалност.
Личните данни могат да бъдат предоставени и на компетентните органи, когато тази информация се изисква  съобразно българското законодателство.
 
5.  Колко време се съхраняват личните данни?
 
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани за период необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити.
Личните данни на регистрирани потребители ще бъдат съхранявани до поискване от тяхна страна да бъдат изтрити.
 
6.  Какви мерки за сигурност се прилагат?
 
Администраторът на лични данни е предприел всички необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Администраторът е взел специални мерки за защита, при обработването на данните по електронен път.
Мерките за защита на личните данни са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 
7.  Права на физическото лице предоставило лични данни
 
Като Потребител на този сайт, който е предоставил лични данни, имате право:
– на достъп до своите лични данни
– да преглеждате, добавяте, коригирате,изтривате своите лични данни
– да оттеглите по всяко време своето съгласие за обработка на личните данни
– да поискате от администратора, личните Ви данни да бъдат изтрити („Правото да бъдеш забравен“). За тази цел е необходимо да се изпрати искане на office@juart.bg . Условието е, това искане да бъде изпратено от имейла на Потребителя, с който е регистриран. За по-пълна достоверност и от съображения за сигурност, администраторът може да поиска и друга информация.
– при нарушения относно събирането и обработването на лични данни да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
 
 
 ДОГОВОРНИ  ОТНОШЕНИЯ

1.   juart.bg  е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на Джудита 1 ЕООД  със седалище и адрес на управление:
      гр. Стара Загора
      кв. ” Трите чучура ”  бл. 21,  вх. 0, ап.  18
      ЕИК  204190015
2.   Поръчка през сайта  juart.bg  се счита за търговска сделка между Потребител и Джудита 1 ЕООД.
3.   Договорът за продажба от разстояние между “Джу Арт” и Потребителя се счита за сключен от момента на уведомление чрез обаждане по телефона или SMS от страна на Продавача, че е готов да изпрати стоката.
4.   Всички обявени цени са крайни и са в български лев. В цените не са включени транспортни разходи.
5.   “Джу Арт” има право да променя цените на стоките по собствена преценка без предварително уведомление.
 
ПОРЪЧКИ
1.   Всеки потребител може да закупи стоки от “Джу Арт” след като влезе в профила си през използваната връзка “Вход”.
2.   Потребителят може да пазарува и като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе – име, адрес за доставка, телефонен номер и e-mail.
3.   Продавачът изисква името и адреса за доставка да бъдат въведени на кирилица.
4.   При посочени неверни или сгрешени данни при подаване на заявката, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.
“Джу Арт” не се обвързва с каквото и да е задължение за изпълнение на тази поръчка.
5.   Потребителят избира определен продукт и чрез кликване върху бутона “Купи” го поставя в потребителската кошница. Може да добавя нови продукти, да разглежда съдържанието на кошницата или да премахне вече добавени стоки. След като Потребителят е направил окончателният избор на продукти, попълва формата с данни за доставка и натиска бутона “Купи”.
6.   Потребителят задължително потвърждава, че се е запознал с общите условия и ги приема. В противен случай не може да бъде направена заявката.
7.   След получаване на заявката за закупуване на определена стока, служител на “Джу Арт” ще се свърже с Потребителя за да уточни срока и адреса за доставка.
8.   При успешно направена поръчка, Потребителят ще получи съобщение на посочения от него e-mail  с подробни данни за направената поръчка.
9.   Поръчка направена в неработен ден или на официални празници се потвърждават в първия работен ден.
10. При изчерпване на наличност на поръчани продукти, Продавачът задължително ще се свърже с Потребителя за да уточни допълнителни възможности за доставка с приблизителен срок или предоставя възможност за отказ от поръчката.
11. “Джу Арт” се задължава след получено потвърждение на поръчката да я изпълни и достави на Потребителя.
12. Договорът за продажба от разстояние между “Джу Арт” и Потребителя се счита за сключен от момента на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати стоката.
13. Всички стоките са с крайни цени и в български лев.
 
ПЛАЩАНЕ
1.   Плащането на стоки закупени от “Джу Арт”  се извършва чрез наложен платеж в брой при получаване на доставката.
2.   Всички плащания са в български лев.
3.   Потребителят заплаща стойността на стоката и транспортните разходи.
4.   За поръчка до 100 (сто) лева транспортните разходи са за сметка на Потребителя.
5.   За поръчка над 100 (сто) лева транспортните разходи са за сметка на Продавача.
 
ДОСТАВКА
1.   “Джу Арт” се задължава да достави поръчаната стока до посоченият адрес на Потребителя.
2.   Стоките ще бъдат изпращани в подходяща опаковка за да се опазят от евентуални щети.
3.   Срокът на доставка е различен за отделните категории стоки. Информация за срока на доставка на всеки един артикул може да видите в описанието на характеристиката на дадения продукт.
4.   Налични стоки се доставят до три работни дни, а за неналичните стоки служител на “Джу Арт”  ще се обади на посоченият от Потребителя телефонен номер за да се уточни срока на доставката.
5.   Продавачът не носи отговорност за забавена поръчка по вина на куриерската фирма, неточен адрес или други обстоятелства независещи от него.
6.   Доставка се извършва само на територията на България с куриерска фирма “ЕКОНТ” или “СПИДИ”
7.   Методите за доставка са:

до офис на “ЕКОНТ” или “СПИДИ”

до адрес на получателя

8.   Тарифата за транспортните разходи се определя от куриерска фирма “ЕКОНТ” или “СПИДИ”
9.   Куриерът има ангажимент да се свърже с Потребителя по телефона или SMS с номера на пратката и да го извести за доставката на колета.
10. При невъзможност Потребителят да бъде открит на посоченият за доставка адрес не по вина на Продавача, лицето извършващо доставка оставя съобщение с телефонен номер за контакт на който получателя е длъжен да се обади в рамките на 24 часа за уточняване на втори опит за доставка.
11. В случай, че Потребителят не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично ще бъде прекратен и Продавачът се освобождава от задължението да достави стоката.
12. В случай, че Потребителят откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние ще бъде прекратен и лицето извършващо доставката ще я върне на Продавача. При връщане на стоката, ако куриерската фирма предяви претенции за заплащане на транспортни разходи същите се заплащат от Потребителя.
13. Стоката се предава на Потребителя / Получателя срещу подпис, с който се удостоверява, че Продавачът е изпълнил поръчката.
14. Потребителят / Получателя оглежда стоката за транспортни повреди или други щети и при наличието на такива предявява претенции в присъствието на куриера или лице доставящо пратката.
15. В случай, че Потребителят / Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се счита за одобрена и Потребителя губи право да претендира на по-късен етап.
16. Рискът от загуба или повредена стока преминава от Продавачът върху Потребителя / Получателя в момента, в който той или посоченото от него лице различно от доставчика приеме стоката.
17. С полагането на подпис на приемно -предавателния протокол Потребителят овластява  куриера да предаде на Продавача сумата по общата стойност на стоката при избран метод на плащане – наложен платеж.
 
ВРЪЩАНЕ  НА  СТОКА
1.   Потребител поръчал стока в “Джу Арт” и получил същата чрез куриер има право да откаже получаването на стоката или част от нея само в следните случаи:
      – при транспорт стоката е повредена
      – доставената стока не съответствува на поръчаната от клиента
      – в случаите предвидени в чл. 55 ал. 1 от ЗЗП, Потребителят може да упражни правото си в 14 дневен срок да се откаже от поръчаната стока само тогава, когато стоката не е използвана и не е нарушена опаковката. Връщането на стока в този случай е за сметка на Потребителя.
КОГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ СТОКА
1.   Цената на някои стоки зависи от колебанията на финансовия пазар. Ако цената на дадена стока, която трябва да се плати не съответствува на цената на която е поръчана стоката, Потребителят няма право да откаже получаването и заплащането на тази стока.
2.   Потребителят ще бъде предварително информиран от служител на “Джу Арт” за промяната на цената.
 
РЕКЛАМАЦИЯ
1.   Рекламации се приемат чрез попълване на формуляра, който ще откриете в раздел “Връщане на продукти”, като задължително се посочи причината за предявената рекламация.
2.   “Джу Арт” си запазва правото да не приеме констатацията на клиента, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Потребителя.
3.   “Джу Арт” ще уведоми Потребителя за становището си на посочения телефон или e-mail.
4.   Рекламации се извършва до 3 (три) дни след получаване на стоката.
 
ГАРАНЦИЯ
Всички стоки  публикувани в “Джу Арт” са със законова гаранция според Закона за Защита на Потребителите и в съответствие с Договора за продажба и гаранционната политика на производителя.
 
ДРУГИ  УСЛОВИЯ
1.   juart.bg  е уебсайт за електронна търговия. В него са публикувани стоки, които се предлагат за закупуване от крайни потребители и търговци на дребно. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е друг начин.
2.   Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на Република България и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия, в това число неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да е било права и интереси на трети лица.
3.   Потребителят има право да публикува мнения и коментари за стока, но няма право да използва нецензурни думи. При използването на такива “Джу Арт”  си запазва правото да ги премахне.
4.   За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
5.   Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение между Продавач и Потребител.
6.   Всеки Потребител може да осъществи контакт с Продавача чрез обаждане по телефона или по e-mail.
7.   Телефонният номер и e-mail адрес на Продавача ще откриете в раздел “Контакти”.
 

Сподели статията