Лични данни

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на   http://juart.bg
 
Магазин Джу Арт зачита неприкосновеността на личния живот на своите потребители и гарантира максимална защита на личните им данни, обработвани само за целите за които се събират.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:  http://juart.bg
 
1.  Кой обработва и носи отговорност за личните данни?
 
 Администратор на http://juart.bg  по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, който събира, обработва и
съхранява Вашите лични данни е Джудита 1 ЕООД  регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 204190015
По всички въпроси относно Вашите лични данни можете да се обърнете към администратора по следните начини:
- адрес на управление:  гр. Стара Загора, кв. „Трите чучура“, бл.21, ап.18
- като попълните формата за контакт на нашия уебсайт http://juart.bg
- имейл  office@juart.bg
- телефон  0889291980
 
2.  Какви лични данни се обработват и за какви конкретни цели се събират?
 
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, според чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.
 
http://juart.bg  събира следните лични данни, които Вие предоставяте докато използвате онлайн магазина:
За физически лица - име и фамилия, адрес, телефон, e-mail, IP адрес
За юридически лица – име и фамилия, адрес, телефон, e-mail, IP адрес, данни за фактура
Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законови цели (продажба и доставка на стоки)  и не се обработват допълнително по начин несъвместим с тези цели.
Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който Вие сте страна.
Всяка продажба на стока чрез уебсайта http://juart.bg се счита за договор или търговска сделка между Вас и Джудита 1 ЕООД.
 
3.  Съгласие за обработване на лични данни
 
Обработването на личните Ви данни е допустимо и се извършва само тогава, когато сте дали своето изрично съгласие за това.
Съгласието трябва да бъде:
- свободно изразено
- дадено онлайн с активно действие чрез поставяне на отметка в квадратче, което означава, че Вие се съгласявате с условия за ползване (в тази част и с обработването на личните Ви данни).
Имате право да оттеглите по всяко време своето съгласие, като Ви се осигурява техническа възможност за това.
Мълчанието Ви се счита за несъгласие и Вашите лични данни не могат да бъдат обработвани.
 
4.  На кого се предоставят личните данни?
 
С цел изпълнението на задълженията ни по договора за продажба и доставка на стока е необходимо да разкрием предоставените от Вас лични данни на куриерска фирма за да може стоката да бъде доставена до офис на куриерската фирма или на адрес посочен от Вас при строго определени процедури за конфиденциалност.
Личните данни могат да бъдат предоставени и на компетентните органи, когато тази информация се изисква  съобразно българското законодателство.
 
5.  Колко време се съхраняват личните данни?
 
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани за период необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити.
Личните данни на регистрирани потребители ще бъдат съхранявани до поискване от тяхна страна да бъдат изтрити.
 
6.  Какви мерки за сигурност се прилагат?
 
Администраторът на лични данни е предприел всички необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Администраторът е взел специални мерки за защита, при обработването на данните по електронен път.
Мерките за защита на личните данни са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 
7.  Права на физическото лице предоставило лични данни
 
Като Потребител на този сайт, който е предоставил лични данни, имате право:
- на достъп до своите лични данни
- да преглеждате, добавяте, коригирате,изтривате своите лични данни
- да оттеглите по всяко време своето съгласие за обработка на личните данни
- да поискате от администратора, личните Ви данни да бъдат изтрити („Правото да бъдеш забравен“). За тази цел е необходимо да се изпрати искане на office@juart.bg Условието е, това искане да бъде изпратено от имейла на Потребителя, с който е регистриран. За по-пълна достоверност и от съображения за сигурност, администраторът може да поиска и друга информация.
- при нарушения относно събирането и обработването на лични данни да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.